Universala Tago de Infanoj / Universal Children’s Day 20 Nov 2019

[English below]

Mesaĝo al niaj membroj: Festu la Universalan Tagon de la Infano ĉi-merkrede!

La 20-a de novembro estos grava tago: en tiu tago en 1959, do antaŭ precize sesdek jaroj, la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj akceptis la Deklaracion de la Rajtoj de la Infano. Je la sama tago tridek jarojn poste, en 1989, la Ĝenerala Asembleo akceptis la Konvencion pri la Rajtoj de la Infano.

La koincido de la tago kaj monato ne estis hazardo: jam en 1954 la Ĝenerala Asembleo nomis la 20-an de novembro Universala Tago de la Infano. Ĝi celis antaŭenigi internacian solidarecon, konsciiĝon inter infanoj tutmonde, kaj plifortigon de la bonfarto de infanoj. La Deklaracio de 1959 estis produkto de tiu konsciigo – kaj same la Konvencio de 1989.

Jam en 1946 Unuiĝintaj Nacioj starigis UNICEF, kiel Fonduson de UN por helpi infanojn suferintajn pro la Dua Mondmilito. En postaj jaroj ĝia mandato plivastiĝis, kaj en 1953 ĝi fariĝis konstanta branĉo de UN sub la ĝenerala egido de la Ekonomia kaj Socia Konsilio, kaj kun respondeco pri vasta gamo de agado por protekti la interesojn de infanoj kaj patrinoj. Ĝia jara raporto La Stato de la Infanoj de la Mondo fariĝis gvidilo por UN-agado sur tiu ĉi tereno. La 17 Celoj por Daŭripova Evoluigo akceptitaj de UN en la jaro 2015 por fiksi la prioritatojn sur la kampo de evoluigo, donas apartan atenton al infanoj, ilia sano, ilia eduko, kaj ilia bonfarto ĝenerale. Kaj kompreneble unu el la esencaj interesoj de UNESKO estas la edukado de niaj infanoj.

Gepatroj, instruistoj, flegistoj kaj kuracistoj, registaraj gvidantoj kaj aktivuloj en la civila socio, religiaj kaj komunumaj eminentuloj, entreprenistoj kaj informmediaj profesiuloj, kune kun gejunuloj kaj infanoj mem, povas ludi gravan rolon en taŭga konsciigo pri la Universala Tago de la Infano en la propraj socioj, komunumoj kaj nacioj.

Kaj esperantistoj, kiuj ligas homojn trans naciaj kaj generaciaj limoj, povas aparte atentigi pri la situacio de infanoj tra la mondo per interveno ĉe la supre menciitaj personoj. Ili ankaŭ povas fari tute personajn kaj modestajn agojn – danki instruiston, fari ion specialan por infano, doni monon por helpi infanojn, volontuli. Vi elektu – sed faru ion! Kaj faru vian eblon konsciigi la homojn pri la stato de la infanoj de la mondo – kaj konstrui mondon indan je la esperoj de niaj plej junaj civitanoj.

Pludonu la mesaĝon, per sociaj medioj, per viaj personaj geamikoj esperantistaj kaj neesperantistaj, per leteroj en la gazetaro. Kaj memoru diri “Dankon” ĉi-tage al almenaŭ unu instruisto aŭ alia profesiulo kiu okupiĝas pri infanoj!

Por trovi pliajn ideojn kaj informojn, turnu vin al www.unicef.org/world-childrens-day

La teamo de UEA ĉe UN
novembro 2019

A Message to our members: On Wednesday, celebrate Universal Children’s Day

Wednesday, November 20, will be an important day: on this day in 1959, so exactly sixty years ago, the United Nations General Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child. On the same day thirty years later, in 1989, the General Assembly adopted the Convention on the Rights of the Child.

The concidence of the month and day is no accident: as early as 1954 the General Assembly designated November 20 as the Universal Day of the Child, aiming to promote international solidarity, awareness among children everywhere, and betterment of children’s well-being. The Declaration of 1959 was a product of this raised awareness – as was the Convention of 1989.

It was in 1946 that the United Nations established UNICEF, as a UN fund to assist children who had suffered in the Second World War. In later years, its mandate expanded, and in 1953 it became a permanent arm of the UN under the general aegis of the Economic and Social Council, and with responsibility for a wide range of activities to protect the interests of mothers and children. Its annual report The State of the World’s Children became a guide for UN activities in this field. The 17 Sustainable Development Goals adopted by the United Nations in 2015 to establish priorities in the area of development, give particular attention to children, their health, their education, and their general well-being. And of course one of the essential concerns of UNESCO is the education of our children.

Parents, teachers, nurses and doctors, government leaders and civil society activists, religious and community leaders, business people and media professionals, along with young people and children themselves, can play an important role in raising appropriate awareness of Universal Children’s Day in their own societies, communities, and nations.

And Esperanto speakers, who link people across national and generational boundaries, can put special emphasis on the situation of children across the world by intervening with the people mentioned above. They can also take entirely personal and modest action – thanking a teacher, doing something special for a child, giving money to help children, volunteering. Choose what you would like to do – but do something! And do your best to make people aware of the state of the world’s children – and to build a world worthy of the hopes of our youngest citizens.

Pass this message on, through social media, through your personal friends, Esperantists and non-Espereantists, through letters to the newspapers. And remember to say “Thank you” today to at least one teacher or other professional who works with children!

For more ideas and information, go to www.unicef.org/world-childrens-day

The UEA team at the UN
November 2019

Comments are closed