Esperantologio

Esperantologio / Esperanto Studies estas internacia revuo pri ĉiuj fenomenoj rilataj al Esperanto. Ĝi aperigas artikolojn bazitajn sur originalaj studoj pri lingvosciencaj, historiaj, literatursciencaj, psikologiaj, sociologiaj kaj politikaj aspektoj de Esperanto, kaj ankaŭ recenzojn.

  • Ĝi aparte bonvenigas novan materialon kontribuatan de junaj esperantologoj.
  • Ĝi publikigas materialon en Esperanto aŭ en angla lingvo, sed estas principe malferma al materialo ankaŭ en aliaj lingvoj.
  • La revuo aperas en du formoj enhave identaj: presite kaj rete.
  • La presita versio estas havebla ĉe la eldonejo Mondial, Novjorko, kaj ĉe Amazon.
  • La reta versio aperas ĉe la retejo de Esperantic Studies Foundation: esperantic.org.
  • La revuon eldonas la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj, Roterdamo, Nederlando (direktoro Mark Fettes: mtfettes@sfu.ca)
  • Manuskriptojn kaj demandojn oni sendu al unu el la du redaktoroj, Humphrey Tonkin (tonkin@hartford.edu) aŭ Guilherme Fians (guilhermefians@gmail.com).
  • Manuskriptoj sekvu la stilon de APA rilate bibliografiajn kaj aliajn referencojn (vidu APA Publication Manual aŭ konsultu la supremenciitajn redaktorojn).

Esperantologio estis fondita en 1949 de Paul Neergaard (Danlando), kun 11-membra redakta komitato inter kiuj estis Björn Colllinder, W.E. Collinson, Kálmán Kalocsay, Stefano La Colla, Gaston Waringhien kaj Eugen Wüster. Ĝi aperis neregule ĝis 1961. En 1999 ĝi estis revivigita kiel Esperantologio / Esperanto Studies fare de Christer Kiselman (Svedio), sub kies redakto aperis ĝis 2018 entute ok kajeroj. En 2019 ĝia eldonanto fariĝis la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED). Numero 9 (1) estis redaktita de Humphrey Tonkin kaj Orlando Raola.

El la ok kajeroj redaktitaj de prof. Kiselman, numeroj 3-8 estas rete alireblaj ĉe http://www.cb.uu.se/esperanto/. Pri paperaj versioj de tiuj ok kajeroj, bonvolu kontakti www.kava-pech.cz.

 Redaktoroj / Editors    

Humphrey Tonkin (University of Hartford)

Guilherme Fians (Manchester University)

Redakta Komitato / Editorial Board

Probal Dasgupta (Indian Statistical Institute, Kolkata)

Sabine Fiedler (Universität Leipzig)

Gotoo Hitosi (Tohoku University, Tokyo)

Ilona Koutny (Adam Mickiewicz University, Poznan)

Erich-Dieter Krause

Sergej Kuznetsov (Moscow University)

Haitao Liu (Zhejiang University, Hangjhou)

Marc van Oostendorp (Meertens Instituut, Amsterdam)

Redakta Konsilanto / Editorial Adviser

Christer Kiselman (Uppsala University)

Comments are closed